Het verbeteren van de leesresultaten vanuit effectief leesonderwijs

Dr. Kees Vernooy

Kees Vernooy zal de belangrijkste inzichten over effectief leesonderwijs aan de orde stellen. Bij effectief leesonderwijs gaat het om het verbeteren van de leesresultaten door het inzetten van werkbaar gebleken inzichten op het gebied van taal/lezen en lesgeven en leren. Bij Effectief leesonderwijs komt meer kijken dan bijvoorbeeld het inzetten van een nieuwe taal- of leesmethode!

Zo toont onderzoek bij herhaling dat het leesonderwijs positief of negatief beïnvloed wordt door: verwachtingen en doelen, leesopvattingen, instructieopvattingen, professionaliteit leraren, het team als professionele leergemeenschap en de rol van thuis.

Bij belangrijke leesinzichten denken we onder meer aan: het belang van een goede vroege mondelinge taalvaardigheid, de rol van fonemisch bewustzijn als belangrijke voorspeller voor het leren lezen, een goede leesstart voor het leren lezen in groep 3 en de grote, tijdens de schoolloopbaan steeds belangrijker wordende rol van woordkennis.

In het verlengde daarvan kunnen als bewezen effectieve praktijken voor het begrijpend lezen worden genoemd: leer kinderen goed technisch lezen, zodat ze meerlettergrepige woorden vlot kunnen lezen, bied doelgericht vloeiend lezen om leerlingen ‘inspanningsloos’ te laten lezen en gebruik uitdagende teksten waarmee leerlingen met complexe ideeën en informatie te maken krijgen.

Tot slot: Juist risicolezers hebben effectieve expliciete instructie nodig, zowel bij het leren lezen als het leren omgaan met complexe teksten. Effectieve instructie moet o.a. voorkomen dat kinderen met een onvoldoende leesvaardigheid na groep 8 de basisschool verlaten.

Over de spreker
Kees Vernooy is onafhankelijk onderwijskundig adviseur. Hij heeft gewerkt als projectleider van diverse leesverbeteringstrajecten die positieve effecten voor de risicolezers hadden. Was als lector verbonden aan de Hogeschool Edith Stein en Expertis Onderwijsadviseurs in Hengelo. Hij geldt als een autoriteit op het gebied van effectief leesonderwijs.