Bouw!

Voorkom leesproblemen met Bouw!

Bouw! ondersteunt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het geeft leerlingen inzicht in alfabetische principes als klank-teken-koppeling en fonemisch bewustzijn. Scholen die Bouw! preventief inzetten zien een afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Naast zwakke lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam gaat zijn ook leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis, leerlingen met een NT2-achtergrond en nieuwkomers gebaat bij de inzet van Bouw!.

Lees verder over Bouw!

Gebruik het Programma Verbetering basisvaardigheden om Bouw! te bekostigen en help zo leerlingen die vastlopen in hun lees- en spellingontwikkeling. Bekijk onze pagina voor Bouw!.

Bouw! bestellen? Klik hieronder op het product van je keuze. 

Zet Bouw! bovenschools in

Kies voor de bovenschoolse aanpak van geletterdheid. Met de projectbegeleiding en -ondersteuning vanuit Lexima bespaar je tijd en geld én zorg je dat meer leerlingen hun talent benutten.

 

Bekijk de voordelen van de bovenschoolse aanpak

Heeft je school meer dan 500 leerlingen?
Neem contact op met consultancy@lexima.nl voor een prijs op aanvraag.


Leerlingen die nog geen leesonderwijs hebben gevolgd leren in 'Bouw! Start' veelvoorkomende letters en lettercombinaties en eenvoudige woorden vormen. Ook kinderen die moeite hebben met de klank-tekenkoppelingen en woordsynthese beginnen hier. In Bouw! ontwikkelen zij letterkennis en fonemisch bewustzijn. Zwakke lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam gaat starten in groep 3 of groep 4 met Bouw!. In 'Bouw! Verder' leren zij woorden met een complexere structuur, zoals woorden met medeklinkerclusters, samengestelde woorden en woorden met open en gesloten lettergrepen.

Een tutor begeleidt de Bouw!-leerling geeft directe feedback en emotionele ondersteuning. Op school kan een oudere leerling of leesouder tutor zijn, thuis kan dat een gezinslid zijn. De IB’er, leesspecialist of leerkracht neemt tussentoetsen af en houdt zo zicht op de vordering. De begeleiding door de niet-professionele tutor ontlast en ontzorgt de leerkracht.

Bouw! mag op ondersteuningsniveau 3 worden ingezet met ouders en oudere leerlingen als tutor, mits de leesspecialist samen met de leerkracht de ontwikkeling goed volgt. De leesspecialist of leerkracht neemt de tussentijdse toetsen af en blijft verantwoordelijk voor de inrichting van de begeleiding. De oefentijd is minimaal 3 x 20 minuten (of in ieder geval in totaal tenminste 60 minuten) per week. Scholen die Bouw! op de juiste manier en met voldoende oefentijd inzetten, voldoen aan de eisen voor individuele begeleiding van ondersteuningsniveau 3 voor doorverwijzing naar de vergoede diagnostiek en behandeling van ondersteuningsniveau 4.


Wetenschappelijke basis

Bouw! is in wetenschappelijk onderzoeken effectief gebleken. Leerlingen die het programma Bouw! volgden maakten een significant betere leesontwikkeling door dan de controlegroepen. Ook bleef in de leerjaren na de interventie het aantal kinderen met leesproblemen veel lager en waren er minder zittenblijvers.

 

Lees het artikel Wat zegt onderzoek over gebruik en effectiviteit van Bouw!?


Werk samen met de gemeente

Steeds meer samenwerkingsverbanden pakken met cofinanciering vanuit de gemeente leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie aan. Door de preventieve aanpak op basisscholen besparen gemeenten op korte termijn in het jeugdhulpbudget fors op de kosten voor dyslexiezorg en op langere termijn op kosten die gerelateerd zijn aan laaggeletterdheid.

 

Heb je interesse in cofinanciering vanuit de gemeente? We helpen je graag.
Neem contact met ons op via consultancy@lexima.nl.


Veelgestelde vragen

Bouw! is een gestandaardiseerd programma dat vroegtijdig en langdurig kan worden ingezet op niveau 3. Er worden (deel)toetsen afgenomen waarmee nagegaan kan worden wat een leerling beheerst. We adviseren om deze tussentoetsen onder supervisie van de leerkracht of de intern begeleider te laten afnemen: zij blijven immers verantwoordelijk voor de beginnende leesontwikkeling van de leerlingen in de klas. Als een leerling ondanks intensief werken met Bouw! geen of nauwelijks vooruitgang laat zien bij tussentijdse observaties en hoofdmetingen, is het op basis van de digitaal opgeslagen gegevens aantoonbaar dat de school heeft voldaan aan zijn zorgplicht op niveau 3 en kan de leerling worden aangemeld voor de vergoedingsregeling dyslexie. Hiermee sluit het programma Bouw! aan op het protocool dyslexie.

Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3. Middels Bouw! wordt aan deze groep intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning gegeven. De inzet van Bouw! is het meest succesvol als alle lessen uit het programma worden gedaan. Vaak kan de leerkracht al in groep 2 zien welke leerling leesproblemen kan gaan ontwikkelen. Onderzoeken waarin de ontwikkeling van leerlingen langdurig gevolgd is, tonen aan dat in het bijzonder een lage letterkennis en een zwak fonologisch bewustzijn in groep 2 belangrijke voorspellers zijn van latere leesproblemen. Het is de taak van school om vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden. Ook kinderen met een familiair risico op dyslexie lopen een grote kans om zelf ernstige leesproblemen te ontwikkelen. Het is daarom raadzaam dat scholen bij ouders nagaan of er sprake is van leesproblematiek in de familie.

Bouw! combineert goed doordachte computerondersteuning met het beproefde middel van de inzet van een tutor die naast het kind zit en aanwijzingen geeft. Deze tutors hoeven geen onderwijsprofessional te zijn, het kunnen ook ouders, grootouders, vrijwilligers of ouderejaars leerlingen zijn.